Tài Chính

Giải Bài Tập Kế Toán Tài Chính 1 Tổng Hợp, Bài Tập Kế Toán Tài Chính (Có Đáp Án)

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu “Bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp có lời giải” dưới đây. Tài liệu bao gồm những câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải giúp các bạn dễ dàng nắm bắt được.

Đang xem: Giải bài tập kế toán tài chính

*

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÓ LỜI GIẢIBT B1.1:Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ 10%. Trong tháng có tình hình kinh doanh như sau: Yêu cầu: Lập bút toán nhật ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty, đơn vị cơ sở A và B.1­ Công ty chi tiền mặt cấp vốn cho A 200.000.000đ, cấp vốn cho B 1 TSCĐ hữu hình có nguyên giá 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.+ Kế toán tại công ty : a/ Nợ TK 1361(A) 200.000.000 Có TK 1111 200.000.000 b/ Nợ TK 1361(B) 100.000.000 Nợ TK 214 50.000.000 Có TK 211 150.000.000+ Kế toán tại cơ sở A: Nợ TK 1111 200.000.000 Có TK 411 200.000.000+ Kế toán tại cơ sở B: Nợ TK 211 150.000.000 Có TK 214 50.000.000 Có TK 411 100.000.0002­ Công ty lập “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ” hàng giá xuất kho 100.000.000đ, giá bán nội bộ chưa thuế 110.000.000đ chuyển cho A, nhưng A chỉ nhập kho thực tế có giá xuất kho 90.000.000đ, giá bán nội bộ chưa thuế 100.000.000đ, hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân do công ty chịu trách nhiệm theo dõi.+ Kế toán tại công ty a/ Nợ TK 157 100.000.000 Có TK 156 100.000.000 b/ Nợ TK 1381 10.000.000 Có TK 157 10.000.000+ Kế toán tại cơ sở A Nợ TK 156 110.000.000 Có TK 336(Cty) 110.000.0003­ Công ty trả thay hoá đơn khoản nợ tháng trước về chi phí vận chuyển bán hàng cho B 9.900.000đ bằng TGNH, trong đó thuế GTGT khấu trừ 900.000đ. + Kế toán tại công ty Nợ TK 1368(B) 9.900.000 Có TK 1121 9.900.000 1+ Kế toán tại cơ sở B Nợ TK 331 9.900.000 Có TK 336(Cty) 9.900.0004­ Theo lệnh công ty, A chuyển cho B lô hàng hóa giá bán chưa thuế trên hoá đơn 30.000.000đ, giá xuất kho 28.000.000đ. Đơn vị cơ sở B nhận đủ hàng hóa nhập kho. + Kế toán tại cơ sở A: a/ Nợ TK 1368(Cty) 33.000.000 Có TK 3331 3.000.000 Có TK 512 30.000.000 b/ Nợ TK 632 28.000.000 Có TK 156 28.000.000+ Kế toán tại cơ sở B Nợ TK 156 30.000.000 Nợ TK 133 3.000.000 Có TK 336(Cty) 33.000.000+ Công ty Nợ TK 1368(B) 33.000.000 Có TK 336(A) 33.000.0005­ Đơn vị cơ sở B chi tiền mặt 800.000đ trả lại khấu hao sử dụng TSCĐ cho công ty (trả vốn). + Kế toán tại cơ sở B: Nợ TK 411 800.000 Có TK 1111 800.000+ Kế toán tại Công ty Nợ TK 1111 800.000 Có TK 1361(B) 800.0006­ Cơ sở A bán hết hàng nhận ở nghiệp vụ 2 thu bằng tiền mặt theo giá bán chưa thuế 110.000.000đ.Kế toán tại cơ sở A a/ Nợ TK 111 121.000.000 Có TK 33311 11.000.000 CóTK 511 110.000.000 b/ Nợ TK 632 110.000.000 Có TK 156 110.000.0007­ Cơ sở A lập bảng kê hàng bán ở nghiệp vụ 2 gởi công ty và công ty đã lập hoá đơn gởi A. Công ty cũng đã xử lý hàng thiếu nguyên nhân do xuất nhầm, tiến hành điều chỉnh sổ sách. + Kế toán tại Công ty a/ Nợ TK 1368(A) 110.000.000 Có TK 3331 10.000.000 Có TK 512 100.000.000 2 b/ Nợ TK 632 90.000.000 Có TK 157 90.000.000 c/ Nợ TK 156 10.000.000 Có TK 1381 10.000.000+ Kế toán tại cơ sở A: Nợ TK 133 10.000.000 CóTK 632 10.000.000BT B2.2: Công ty nhận ủy thác nhập hàng cho một Hợp tác xã (HTX), hoa hồng ủy thác 2%/giá trị hàng thực nhập và thuế GTGT khấu trừ tính 10%, các chi phí và thuế trong quá trình nhập khẩu công ty chi trả, sau đó thu lại HTX. Công ty còn tồn 2.000 USD bằng TGNH, TG ghi sổ: 17.500 VND/USD. Công ty đã thực hiện: Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên ở công ty và HTX. Cho biết công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên, tỷ giá hối đoái xuất theo phương pháp nhập trước xuất trước.1­ HTX ứng trước tiền cho công ty 17.800.000đ bằng tiền mặt, quy ra 1.000USD. Công ty dùng tiền mặt mua ngoại tệ gửi trực tiếp vào NH để mở L/C nhập khẩu hàng trị giá 1.000 USD. TGGD: 17.800 VND/USD.CÔNG TY NHẬN ỦY THÁC NHẬP HÀNG: Nhận tiền ứng trước của Hợp Tác Xã; Nợ TK 1111: 17.800.000 (1,000USD x 17.800) Có TK 131 (HTX): 17.800.000 Xuất tiền mặt mua ngoại tệ gửi NH Ký quỹ mở LC: Nợ TK 144: 17.800.000 Có TK 1111: 17.800.000HỢP TÁC XÃ:Chi tiền mặt ứng trước cho Công ty nhận ủy thác:Nợ TK 331 (Cty): 17.800.000 Có TK 1111: 17.800.0002­ Công ty đã nhập hàng và giao thẳng cho HTX tại cảng trị giá 1.000USD, thuế GTGT khấu trừ tính 10%. Công ty đã chi TGNH để nộp thuế nhập khẩu 5%, nộp thuế GTGT 10% và chi hộ HTX 100.000đ bằng tiền mặt chi phí khác. TGGD: 17.850VND/USDCÔNG TY NHẬN ỦY THÁC NHẬP HÀNG: Công ty nhận hàng và giao thẳng cho HTX tại cảng: 2a. nhận hàng: Nợ TK 131 (HTX): 20.566.750 (1,000$ x17.800 + 892.500 + 1.874.250) Nợ TK 635: 50.000 3 Có TK 331 (nước ngoài): 17.850.000 (1,000$ x 17.850) Có TK 3333: 892.500 (1,000$ x 17.850 x 5%) Có TK 33312: 1.874.250 <(17.850.000 + 892.500) x 10%> 2b. Chi nộp thuế bằng Tiền gửi ngân hàng Nợ TK 3333: 892.500 Nợ TK 33312: 1.874.250 Có TK 112: 2.766.750 2c. Chi phí khác liên quan tới nhập khẩu: Nợ TK 131 (HTX): 100.000 Có TK 111: 100.000HỢP TÁC XÃ:Nhận hàng tại cảng kèm HĐ(GTGT) của công ty nhận ủy thác phát hành và vận chuyểnhàng về kho HTX:3­ HTX chở hàng nhập kho, tiền vận chuyển chở hàng về 100.000đ trả bằng tiền mặt. TGGD: 17.850 VND/USD. HỢP TÁC XÃ:Nhập kho hàng hóaNợ TK 156: 18.842.500Nợ TK 133 : 1.874.250 Có TK 331(Cty): 20.666.750 (giá Invoice 1,000$ x 17.800 + thuế NK 892.500 +VAT 1.874.250 + phí nhập hàng 100.000) Có TK 515: 50.000Chi phí vận chuyển hàng Nợ TK 156: 100.000 Có TK 111: 100.0004­ Công ty nhận giấy báo Nợ Ngân hàng thanh toán cho người bán, nội dung: Giải tỏa L/C trả tiền cho người bán: 1.000USD, và phí ngân hàng 15 USD trừ vào TGNH công ty (phí NH do HTX chịu). TGGD: 17.900 VND/USD.CÔNG TY NHẬN ỦY THÁC NHẬP HÀNG: 4a.Thanh toán tiền hàng cho Công ty nước ngoài Nợ TK 331 (nước ngoài): 17.850.000 (1,000$ x 17.850) Có TK 144: 17.800.000 (1,000$ x 17.800) Có TK 515: 50.000 4b. phí ngân hàng: Nợ TK 131 (HTX): 268.500 (15$ x 17,900) Có TK 1122: 262.500 (15$ x 17.500) Có TK 515: 6.000 Ghi đơn Có TK 007: 15USD 45­ Công ty gởi các chứng từ nộp thuế, chi phí và đòi tiền hoa hồng HTX. HTX đã dùng TGNH thanh toán thuế, tiền phí ngân hàng và hoa hồng quy đổi theo tỷ giá 17.900 VND/USD.CÔNG TY NHẬN ỦY THÁC NHẬP HÀNG: 5a. Doanh thu dịch vụ nhập khẩu ủy thác thu bằng tiền gửi ngân hàng: Nợ TK 112: 393.800 (20$x 110% x 17.900) Có TK 5113: 358.000 (20$ x17.900) Có TK 33311: 35.800 5b. Thu lại tiền thuế, các loại phí nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng: Nợ TK 1121: 3.529.050 Có TK 131 (HTX): 3.529.050 (892.500+ 1.874.250+100.000+268.500+393.800)HỢP TÁC XÃ: Phí ngân hàng: Nợ TK 642: 268.500 (15$ x 17.900) Có TK 331 (Cty): 268.500 5a.Hoa hồng ủy thác nhập khẩu phải trả: Nợ TK 156: 358.000 (1.000$ x 2% x17.900) Nợ TK 133: 35.800 (358.000 x10%) Có TK 331 (Cty): 393.800 5b. Thanh toán tiền hoa hồng nhập khẩu và các phí liên quan bằng tiền gửi ngân hàng Nợ TK 331 (Cty): 3.529.050 (892.500+ 1.874.250 + 100.000 +268.000 + 393.800) Có TK 1121: 3.529.050BT B2.3: Hai công ty xuất nhập khẩu A và B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình kinh doanh hàng xuất khẩu với thuế suất thuế GTGT hàng xuất khẩu 0% (hệ thống kê khai thường xuyên). Trích tình hình trong tháng: Yêu cầu: Hãy hạch toán cho cả 2 công ty A và B.1/Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, tỷ giá xuất theo phương pháp nhập sau xuất trước.2/ Tính và kết chuyển doanh thu bán hàng thuần trong tháng.1­ Công ty A xuất khẩu trực tiếp lô hàng hóa, giá xuất kho 10.000.000đ, giá bán 1.200USD/FOB.HCM, hàng đã giao lên tàu, tiền chưa thu. TGGD: 16.100VND/USD. Thuế xuất khẩu tính 2%.☻Hạch toán tại Công ty A: a. Nợ TK 632 : 10.000.000 Có TK 156 : 10.000.000 b. Nợ TK 131(NN) : 1.200 USD * 16.100 = 19.320.000 Có TK 511 : 19.320.000 5 c. Nợ TK 511 : 19.320.000 * 2% = 386.400 Có TK 333 (3333) : 386.4002­ Công ty A gởi hàng hóa nhờ công ty B xuất ủy thác, giá xuất kho 50.000.000đ, giá bán 6.000USD/FOB.HCM, hàng còn chờ tại cảng, công ty B đã nhận hàng. TGGD: 16.050 VND/USD ☻Hạch toán tại Công ty A (Đơn vị xuất khẩu uỷ thác): Nợ TK 157 : 50.00.000 Có TK 156 : 50.000.000  Hạch toán tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) Ghi đơn Nợ TK 003 : 6.000 USD3­ Công ty A nhận được giấy báo Có của ngân hàng về việc thu tiền của khách hàng ở nghiệp vụ 1, nội dung: ­ Thu tiền khách hàng : 1.200USD ­ Trừ phí ngân hàng : 10USD và thuế GTGT 1 USD ­ Ghi tăng TGNH công ty A : 1.189USD. TGGD: 15.900 VND/USD.☻Hạch toán tại Công ty A:a. Nợ TK 112 (1122) :1.189 USD * 15.900 = 18.905.100 Nợ TK 635 : 237.800 Có TK 131(NN) :1.189USD * 16.100 = 19.142.900 b. Nợ TK 641 : 10 USD * 15.900 = 159.000 Nợ TK 133 : 1 USD * 15.900 = 15.900 Nợ TK 635 : 11 USD * (16.100-15.900) = 2.200 Có TK 131(NN) : 11 USD * 16.100 = 177.100 c. Ghi đơn Nợ TK 007 : 1.189 USD4­ Công ty B chi tiền mặt 1.000.000đ để làm thủ tục xuất khẩu ủy thác (nghiệp vụ 2), rút TGNH 500.000đ để nộp thuế xuất khẩu thay cho công ty A. Hàng đã giao lên tàu, tiền chưa thu. TGGD 16.100 VND/USD.  Hạch toán tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) a. Thuế XK phải nộp Nợ 331(A): 500.000 Có 3388 (nộp thuế XK): 500.000 b. Nợ TK 331(A) : 1.000.000 Có TK 111 : 1.000.000 Nợ 3388 (nộp thuế XK): 500.000 Có TK 112(1121) : 500.000 c. Ghi đơn Có TK 003 : 6.000 USD d. Nợ TK 131(NN) : 6000 USD * 16.100 = 96.600.000 Có TK 331(A) : 96.600.000 6☻Hạch toán tại Công ty A (Đơn vị xuất khẩu uỷ thác): a. Nợ TK 511 : 500.000 Có TK 3333 : 500.000 b. Nợ TK 641 : 1.000.000 Nợ TK 3333 : 500.000 Có TK 131(B) : 1.500.000 c. Nợ TK 632 : 50.000.000 Có TK 157 : 50.000.000 d. Nợ TK 131 (B) : 96.600.000 = 6000 USD * 16.100 Có TK 511 : 96.600.0005­ Công ty B nhận được giấy báo ngân hàng về xuất ủy thác cho A, nội dung: ­ Thu tiền khách hàng : 6.000USD ­ Trừ phí ngân hàng (công ty A chịu): 50USD và thuế GTGT 5 USD tính thuế cho công ty B khấu trừ ­ Ghi tăng TGNH công ty B : 5.945USD. TGGD: 16.090 VND/USD.  Hạch toán tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) Nợ TK 112(1122) : 5.945 USD * 16.090 = 95.655.050 Nợ TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (phải thu phí NH) Nợ 133: 5 USD * 16.090 = 80.450 Nợ TK 635 : 6.000 USD * (16.100-16.090) = 60.000 Có TK 131(NN): 6000 USD * 16.100 = 96.600.000 Ghi Đơn Nợ TK 007 : 5.945 USD6­ Công ty B và công ty A đối chiếu công nợ và thanh lý hợp đồng: ­ Công ty B chuyển ngoại tệ 5.945USD TGNH cho công ty A, sau khi trừ phí ngân hàng (Cty B xuất lại HĐơn chi phí cho công ty A). TGGD: 16.020VND/USD ­ Công ty A thanh toán lại tiền thuế và chi phí xuất khẩu cho công ty B là 1.500.000đ và tiền hoa hồng ủy thác xuất 20USD quy ra đồng VN TGGD : 16.020VND/USD, thuế suất GTGT hoa hồng 10%. Tất cả đã chuyển xong bằng TGNH.  Hạch toán tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác)6.a. Nợ TK 331(A) : 6,000 USD * 16.100 = 95.238.900 (theo TG ghi sổ) Có TK 112(1122): 5.945 USD *16.090= 95.655.050 (theo LIFO) Có TK 33311: 5 USD * 16.090 = 80.450 (phát hành HĐơn) Có TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (đã thu lại phí NH) Có TK 515 : 6,000 USD * (16.100-16.090) = 60.000 b. Ghi đơn Có TK 007 : 5,945 USD c. Nợ TK 112 (1121) : 1.500.000 (thuế+phí XK) 7 Có TK 331(331A) : 1.500.000 d. Nợ TK 112(1121) : 22 USD * 16.020 = 352.440 (tỷ giá quy đổi) Có TK 5113 : 320.400 Có TK 33311 : 32.040☻Hạch toán tại Công ty A ( Đơn vị xuất khẩu uỷ thác):6. a. Nợ TK 112(1122) : 5945 USD * 16.020 = 95.238.900 (tỷ giá ngày giao dịch 16.020) Nợ TK 641 : 50 USD * 16.090 = 804.500 (căn cứ vào HĐơn nhận được từ B theo tỷgiá đã chi hộ) Nợ TK 133 : 5 USD * 16.090 = 80.450 Nợ TK 635 : 476.150 Có TK 131(B) : 6.000 USD * 16.100 = 96.600.000 b. Ghi đơn Nợ TK 007 : 5.945 USD c. Nợ TK 131(B) : 1.500.000 Có TK 112(1121) : 1.500.000 d. Nợ TK 641 : 20 USD * 16.020 = 320.400 Nợ TK 133 : 32.040 Có TK 112(1121) : 352.440 BT B2.4: DN đang trong thời kỳ SXKD, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tỷ giá xuất theo phương pháp nhập trước xuất trước. Ngoại tệ gởi ngân hàng tồn đầu kỳ 2.000USD. Tỷ giá ghi sổ: 15.700 VND/USD. Các TK khác có số dư hợp lý.Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.1/ Xuất khẩu lô hàng bán 5.000USD. Tỷ giá giao dịch thực tế (TGGD): 15.800VND/USD, chưa thu tiền.1. Nợ TK 131 79.000.000 (5.000 x 15.800) Có 511 79.000.0002/ Nhận giấy báo Có ngân hàng thu được nợ ở NV1, nội dung: ­ Ghi tăng tài khoản TGNH : 4.980 USD ­ Phí ngân hàng : 20 USD TGGD: 15.750VND/USD2. Nợ TK 1122 78.435.000 (4.980 x 15.750) Nợ TK 641 315.000 (20 x 15.750) Nợ TK 635 250.000 Có TK 131 79.000.000Ghi đơn Nợ TK 007 : 4.980 USD 83/ Bán 3.000USD chuyển khoản lấy tiền Việt Nam nhập quỹ tiền mặt.

Xem thêm: Cung Cấp Nguồn Điện Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Nguồn Điện

Xem thêm: Bảng Giá Order Mua Hàng Từ Nhật Ship Hàng Nhật Bản, Nhận Order Hàng Hóa Từ Các Trang Web Tại Nhật Bản

TGGD: 15.770 VND/USD.3. Nợ TK 1111 47.310.000 (3.000 x 15.770) Có TK 1122 47.150.000 <(2.000 x 15.700) +(1.000 x 15.750)> Có TK 515 160.000Ghi đơn Có TK 007 : 3,000 USD4/ Nhập khẩu một TSCĐHH trị giá 1.000 USD, trả bằng TGNH. TGGD: 15.800VND/USD.4. Nợ TK 211 15.800.000 (1.000×15.800) Có TK 1122 15.750.000 (1.000×15.750) Có TK 515 50.000Ghi đơn Có TK 007 : 1,000 USD5/ Rút TGNH tiền Việt Nam mua 2.000USD chuyển khoản. TGGD mua: 15.820VND/USD.5. Nợ TK 1122 31.640.000 (2.000 x15.820) Có TK 1121 31.640.000Ghi đơn Nợ TK 007 : 2,000 USD6/ Chuyển 2.000USD gởi ở ngân hàng để ký quỹ mở L/C nhập khẩu. TGGD : 15.850VND/USD.6. Nợ TK 144 31.700.000 (2.000×15.850) Có TK 1122 31.500.000 (2.000×15.750) Có TK 515 200.000Ghi đơn Có TK 007 : 2,000 USD7/ Nhập kho lô hàng hoá nhập khẩu trị giá 2.000USD chưa thanh toán. TGGD: 15.900VND/USD.7. Nợ TK 156 31.800.000 (2.000 x 15.900) Có TK 331 31.800.0008/ Giải tỏa L/C ở NV6 trả nợ nhập hàng ở NV7. TGGD: 15.850VND/USD.8. Nợ TK 331 31.800.000 Có TK 144 31.700.000 Có TK 515 100.0009/ Nhập khẩu hàng hoá trị giá 3.000USD nhập kho đủ. Tiền chưa thanh toán. TGGD: 15.700VND/USD.9. Nợ TK 156 47.100.000 (3.000 x 15.700) Có TK 331 47.100.000 910/ Xuất khẩu lô hàng trị giá 2.000USD, tiền chưa thu. TGGD: 15.750 VND/USD.10.Nợ TK 131 31.500.000 (2.000 x15.750) Có TK 511 31.500.00011/ Cuối năm đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ (TGNH và công nợ ngắn hạn) theo tỷ giá hối đoái ngoại tệ bình quân liên ngân hàng 15.750VND/USD.11. Nợ TK 4131 140.000 Có TK 1122 140.000 <2,000 * (15.820-15.750)> Nợ TK 4131 150.000 Có TK 331 150.000 <3,000 * (15.750-15.700)>Để số dư cuối năm TK 4131: SD Nợ 290.000BT B2.5: Công ty ABC kế toán HTK theo KKTX, kê khai và nộp thuế GTGT khấu trừ. Số dư đầu tháng 12/N của một vài tài khoản như sau: TK 1122 78.500.000 (5.000 USD) TK 131 (Công ty A) Dư Có 15.700.000 (1.000 USD) TK 131 (công ty X) Dư Nợ 30.400.000 (2.000 USD), hạn nợ tháng 2/N+2 TK 331 (Công ty B) Dư Có 20.000.000 TK 311 75.000.000 (5.000 USD) TK 341 152.000.000 (10.000 USD) Trong tháng 12/N phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: 1. Công ty ABC xuất kho một lô hàng hóa có giá gốc 30.000.000, bán cho Công ty A với giá thanh toán 3.300 USD (Gồm thuế GTGT 10%). Công ty A đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán. Cho biết: tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 15.800 VND/USD. a) Nợ TK 632 30.000.000 Có TK 156 30.000.000b) Nợ TK 131(A) 1.000 * 15.700 + 2.300 * 15.800 = 52.040.000 Nợ TK 635 100.000 Có TK 511 3.000 * 15.800 = 47.400.000 Có TK 33311 300 * 15.800 = 4.740.0002. Công ty A thanh toán số ngoại tệ còn nợ bằng TGNH. Cho biết: tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 15.900 VND/USD. Nợ TK 1122 2.300USD * 15.900 = 36.570.000 Có TK 131(A) 2.300USD * 15.800 = 36.340.000 Có TK 515 230.000 Ghi đơn Nợ TK 007 2.300USD 103. Công ty ABC thanh toán khoản nợ Công ty B bằng TGNH 1.000 USD, phần còn lại bằng VND theo TGBQLNH 16.000 VND/USD. Cho biết: Công ty ABC tính giá xuất ngoại tệ theo phương pháp nhập trước, xuất trước. Nợ TK 331(B) 20.000.000 Có TK 1122 1.000USD * 15.700 = 15.700.000 Có TK 1121 20.000.000-(1000 *16.000)= 4.000.000 Có TK 515 300.000 Ghi đơn Có TK 007 1.000USD4. Công ty ABC điều chỉnh số dư các tài khoản có gốc ngoại tệ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 31/12/N là 16.000 VND/USD và xử lý chênh lệch tỷ giá do điều chỉnh. a) Nợ TK 1122: 4.000USD*(16.000 – 15.700) + 2.300USD * (16.000 – 15.900) = 1.430.000 Có TK 4131b) Nợ TK 4131 5.000USD * (16.000 – 15.000) = 5.000.000 Có TK 311c) Nợ TK 131(X – nợ dài hạn) 2.000USD * (16.000 – 15.200) = 1.600.000 Có TK 4131d) Nợ TK 4131 10.000USD * (16.000 – 15.200) = 8.000.000 Có TK 341e) Xử lý CLTG do ĐGL:- đối với KM Tiền (TK 1122) và công nợ ngắn hạn (TK 311): bù trừ và để số dư cuối năm: SD Nợ TK 4131: 3.570.000 (5.000.000 – 1.430.000)- đối với bù trừ lấy số thuần và kết chuyểnNợ TK 635: 6.400.000 (8.000.000 – 1.600.000) Có TK 4131BT B2.6: Công ty P tính thuế GTGT theo PP khấu trừ, hàng tồn kho xuất theo phương pháp thực tế đích danh, xuất ngoại tệ theo phương pháp FIFO. SDĐT TK 1122: 0 Trong tháng phát sinh: 1. Chuyển khoản mua ngoại tệ gửi ở NH, sau đó làm thủ tục ký quỹ mở L/C để nhập hàng hóa A 15.000 USD, TG bán của NH 17.500 VND/USD, TGTT ngày giao dịch 17.480 VND/USD a) Nợ TK 1122 15.000USD * 17.500 = 262.500.000 Có TK 1121 262.500.000 Ghi đơn Nợ TK 007 15.000USDb) Nợ TK 144 15.000USD * 17.480 = 262.200.000 Nợ TK 635 300.000 Có TK 1122 15.000USD * 17.500 = 262.500.000 Ghi đơn Có TK 007 15.000USD 112. Nhập kho hàng hoá A trị giá 15.000 USD, TGTT 17.400 VND/USD, thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT 10% chưa thanh toán. Chi phí nhập hàng 3.000.000đ + thuế GTGT 300.000đ thanh toán bằng tiền mặt. – Nhập kho : Nợ TK 156 (A) 15.000 * 17.400 = 261.000.000 Có TK 331 15.000 * 17.400 = 261.000.000- Thuế NK phải nộp Nợ TK 156 (A) 15.000USD * 5% * 17.400 = 13.050.000 Có TK 3333 13.050.000- Thuế GTGT hàng NK được khấu trừ Nợ TK 133 (261.000.000 + 13.050.000) * 10% = 27.405.000 Có TK 33312 27.405.000- Chi phí nhập hàng Nợ TK 156 3.000.000 Nợ TK 133 300.000 Có TK 111 3.300.0003. Nhận giấy báo nợ NH đã thanh toán tiền hàng nhập khẩu hàng A bằng tiền ký quỹ và nộp thuế đủ bằng VND. a) Nợ TK 331 15.000USD * 17.400 = 261.000.000 Nợ TK 635 1.200.000 Có TK 144 15.000USD * 17.480 = 262.200.000b) Nợ TK 3333 13.050.000 Nợ TK 33312 27.405.000 Có TK 1121 40.455.0004. Xuất bán toàn bộ lô hàng hoá A, giá bán chưa thuế 300.000.000đ +thuế GTGT 10% chưa thu tiền. Sau đó Khách hàng chuyển khoản trả nợ số còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán 1% giá bán chưa thuế GTGT. Phí vận chuyển 400.000đ + thuế GTGT 10% thanh toán bằng tiền mặt. a) Nợ TK 131 330.000.000 Có TK 5111 300.000.000 Có TK 33311 30.000.000 Nợ TK 632 277.050.000 Có TK 156 (A) (261.000.000 + 13.050.000 + 3.000.000) = 277.050.000b) Nợ TK 1121 327.000.000 Nợ TK 635 300.000.000 * 1% = 3.000.000 12 Có TK 131 330.000.000c) Nợ TK 641 400.000 Nợ TK 133 40.000 Có TK 111 440.0005. Cty P Nhận nhập khẩu uỷ thác cho DN X. ­ Nhận GBC DN X chuyển 10.000 USD, TGTT 17.450 VND/USD a) Nợ TK 1122 10.000 USD * 17.450 = 174.500.000 Có TK 131(X) 174.500.000 Ghi đơn Nợ TK 007 10.000 USD­ Chuyển khoản ứng trước cho người bán nước ngoài 10.000 USD, TGTT 17.500 VND/USD. Nợ TK 331(NN) 10.000 USD * 17.500 = 175.000.000 Có TK 1122 10.000 USD * 17.450 = 174.500.000 Có TK 515 500.000 Ghi đơn Có TK 007 10.000 USD­ Nhận hàng – 1 thiết bị giao thẳng tại cảng cho DN X, giá mua 20.000 USD, thuế nhập khẩu 2%, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán, TGTT 17.600 VND/USD. a) Nợ TK 131(X) 357.540.000 <10.000USD*17.450+10.000USD*17.600)+ 7.040.000> Nợ TK 635 1.500.000 Có TK 331(NN) 20.000USD * 17.600 = 352.000.000 Có TK 3333 (20.000USD * 2%) * 17.600 = 7.040.000- Thuế GTGT Nợ TK 131(X) 35.904.000 Có TK 33312 359.040.000 * 10% = 35.904.0006. Nhận giấy báo có X chuyển tiếp 10.000 USD để trả nợ người bán + phí uỷ thác 100 USD + thuế GTGT 10%, và tiền VND để nộp thuế, TGTT 17.620 VND/USD. Cty P đã làm thủ tục thanh toán cho người bán nước ngoài: nhận giấy báo nợ NH, TGTT 17.540 VND/USD. a) Nợ TK 1122 10.000USD * 17.620 = 176.200.000 Có TK 131(X) 176.000.000 Có TK 515 200.000b) Nợ TK 1122 110USD * 17.620 = 1.938.200 Có TK 5113 100USD * 17.620 = 1.762.000 Có TK 33311 100USD * 10% * 17.620 = 176.200 Ghi đơn Nợ TK 007 10.110USDc) 13 Nợ TK 1121 42.944.000 Có TK 131(X)Nộp Thuế Nợ TK 3333 7.040.000 Nợ TK 33312 35.904.000 Có TK 1121 42.944.000d) Nợ TK 331(NN) 10.000USD * 17.600 = 176.000.000 Nợ TK 635 200.000 Có TK 1122 10.000USD * 17.620 = 176.200.000 Ghi đơn Có TK 007 10.000USDBT B3.1: Tại một doanh nghiệp xây lắp thi công công trình A bao gồm 3 hạng mục tuần tự A1,A2,A3 được thanh toán theo khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao thực tế theo từng hạng mục công trình, Có TK thực hiện việc giao khoán nội bộ khối lượng xây lắp cho 1 số tổ đội thi công không tổ chức kế toán riêng.Số dư đầu tháng TK 154 công trình A: 423.620.000Tình hình phát sinh trong tháng tập hợp được như sau (đvt đồng):Yêu cầu:­ Tính toán, định khoản các nghiệp vụ trên­Phản ánh tình hình sản xuất thi công xây lắp vào sơ đồ tài khoản chủ yếu – tính lợi nhuận gộp.I/ Tình hình vật liệu và công cụ. 1. Xuất kho VLXD thi công công trình A: 124.521.000 Nợ TK 621(A): 124.521.000 Có TK 152: 124.521.0002. Mua chịu VLXD của công ty K chuyển thẳng đến công trường để thi công công trình A: 118.667.000, thuế GTGT 10% Nợ TK 621(A): 118.667.000 Nợ TK 133: 11.866.700 Có TK 331 –CtyK: 130.533.7003. Xuất kho VL sử dụng luân chuyển trong 20 tháng trị giá 60.000.000, phân bổ lần đầu trong tháng này, phục vụ thi công công trình A. Nợ TK 242: 60.000.000 Có TK 152: 60.000.000 Nợ TK 627(A): 3.000.000 14 Có TK 242: 3.000.0004. Xuất kho dụng cụ bảo hộ lao động trang bị 1 năm 2 lần, cho công nhân thi công công trình A 12.000.000, cho nhân viên kỹ thuật phục vụ thi công công trình A 6.000.000 Nợ TK 142: 18.000.000 Có TK 153: 18.000.000 Nợ TK 627(A): 3.000.000 Có TK 142: 3.000.0005. Xuất kho nhiên liệu dùng cho đội máy thi công 20.000.000. Nợ TK 623: 20.000.000 Có TK 152: 20.000.000II/ Tình hình lương và các khoản trích theo lương:1. Tiền lương phải trả công nhân viên xây lắp:+ Lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công công trình A 62.410.000+ Lương phải trả cho công nhân phục vụ thi công công trình A 11.930.000+ Lương phải trả cho nhân viên quản lý và phục vụ công trường A 10.520.000+ Lương phải trả cho công nhân điều khiển xe máy thi công 5.870.000 và phục vụ xe máy thi công 2.110.000Tình hình lương:Nợ TK 622(A): 62.410.000Nợ TK 627(A): 11.930.000+10.520.000Nợ TK 623: 5.870.000+2.110.000 Có TK 334: 92.840.0002. Trích BHXHBB, BHTN, BHYT, KPCĐ trên lương phải trả theo qui địnhNợ TK 627: 18.568.000 Có TK 3382: 1.856.800 Có TK 3383: 13.926.000 Có TK 3384: 1.856.800 Có TK 3389: 928.400III/Tình hình khấu hao TSCĐịnh:1. Khấu hao TSCĐ thuộc đội máy thi công 6.820.000 Nợ TK 623: 6.820.000 Có TK 214: 6.820.0002. Khấu hao TSCĐ phục vụ công trường A 4.730.000 15 Nợ TK 627(A): 4.730.000 Có TK 214: 4.730.000IV/ Tình hình chi phí khác 1. Dịch vụ mua ngoài phải trả phục vụ công trường A 13.680.000, phục vụ xe máy thi công 4.140.000, thuế GTGT 10%. Nợ TK 627(A): 13.680.000 Nợ TK 623: 4.140.000 Nợ TK 133: 1.782.000 Có TK 331: 19.602.0002. Thuê 6 ca máy hoạt động thi công cho công trình A, đơn giá thuê 1.200.000/ca máy, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho công ty M Nợ TK 623: 7.200.000 Nợ TK 133: 720.000 Có TK 331–Cty M : 7.920.0003. Chi phí bằng tiền mặt, phục vụ công trường A 18.250.000, phục vụ xe máy thi công 3.940.000, thuế GTGT 10%. Nợ TK 627(A): 18.250.000 Nợ TK 623: 3.940.000 Nợ TK 133: 2.219.000 Có TK 111: 24.409.0004. Chi tiền mặt 100.000.000 tạm ứng giao khoán nội bộ 1 phần việc thi công hạng mục A1 cho đội thi công số 1. Nợ TK 141 100.000.000 Có TK 111: 100.000.000 Cuối tháng, đội thi công số 1 thanh toán tạm ứng khối lượng giao khoán nội bộ (Có TK kèm hoá đơn chứng từ cần thiết) như sau: + Mua VLXD chuyển thẳng đến công trường thi công giá chưa thuế 80.000.000, thuế GTGT 10%+ Thanh toán lương khoán công việc cho công nhân xây lắp thuộc đội 11.980.000+ Doanh nghiệp đã thu tiền mặt phần tạm ứng thừa.Nợ TK 621 (A): 80.000.000Nợ TK 133: 8.000.000Nợ TK 622 (A): 11.980.000Nợ TK 111: 20.000 Có TK 141: 100.000.000V/ Báo cáo tình hình đội máy thi công 16Trong tháng đội máy thi công đã thực hiện được 40 ca phục vụ thi công công trình A. Nợ TK 154(A): 50.080.000 Có TK 623: 50.080.000VI/ Báo cáo tình hình công trường1. VL thừa không dùng hết vào thi công xây lắp công trình A để tại công trường cuối tháng trước trị giá 19.920.000Đầu Tháng: Nợ TK 621(A): 19.920.000 Có TK 152: 19.920.0002. Vật liệu thừa không dùng hết vào thi công xây lắp công trình A để tại công trường cuối tháng này trị giá 104.720.000Cuối Tháng:Nợ TK 621(A): (104.720.000) Có TK 152: (104.720.000)Tập hợp chi phí:Nợ TK 154(A): 496.456.000 Có TK 621 (A): 238.388.000 Có TK 622 (A): 74.390.000 Có TK 627 (A): 83.678.0003. Trong tháng doanh nghiệp đã thi công hoàn thành bàn giao hạng mục A1 thuộc công trình A cho đơn vị giao thầu công ty Z, giá trị dự toán hạng mục công trình A1 theo hợp đồng 1.260.000.000, thuế GTGT 10%. Công ty Z chuyển khoản thanh toán ngay cho doanh nghiệp 50% sau khi trừ đi khoản đã ứng trước 100.000.000 theo điều khoản ngay sau khi ký hợp đồng. Giá trị khối lượng xây lắp dở dang của hạng mục A2 cuối tháng xác định được 52.670.000Doanh thu hạng mục A1 Nợ TK 131 (Z): 1.386.000.000 Có TK 511: 1.260.000.000 Có TK 33311: 126.000.000Z Chuyển tiền Nợ TK 112: 593.000.000 (1.386.000 * 50% – 100.000.000) Có TK 131(Z): 593.000.000Giá vốn hạng mục A1=CPDD ĐK + SPS trong kỳ – CPDD A2=423.620.000 + (238.388.000+74.390.000+50.080.000+83.678.000) – 52.670.000 =817.486.000 Nợ TK 632: 817.486.000 Có TK 154: 817.486.0004. Cuối tháng công ty Z đã chuyển khoản thanh toán hết phần còn lại cho doanh nghiệp. Đồng thời thưởng cho doanh nghiệp do thi công vượt tiến độ là 2% giá trị dự toán hạng mục công trình A1. Doanh nghiệp đã nhận giấy báo Có TK của ngân hàng và ghi nhận tiền thưởng. Z Chuyển tiền Nợ TK 112: 718.200.000 (1.386.000 * 50% + 1.260.000.000 * 2%) Có TK 131(Z): 693.000.000 17 Có TK 511: 1.260.000.000 x 2% = 25.200.000Kết chuyển lợi Nhuận: Nợ TK 511: 1.285.200.000 Có TK 911: 1.285.200.000 Nợ TK 911: 817.486.000 Có TK 632: 817.486.000Lợi nhuận gộp:  1.285.200.000 – 817.486.000 = 467.714.000BT B3.2 Tại một đơn vị nhà thầu, trong kỳ tiếp tục thi công 2 công trình: công trình A với tổng giá trị dự toán 2.300.000.000, công trình B với tổng giá trị dự toán 5.000.000.000, Chi phí thi công xây lắp phát sinh trong kỳ tập hợp được như sau: Khoản mục chi phí Công trình A Công trình B ­ Chi phí NVL trực tiếp 752.420.000 1.368.530.000 ­ Chi phí nhân công trực 160.890.000 412.560.000 tiếp ­ Chi phí sử dụng máy thi 102.770.000 310.880.000 công ­ Chi phí sản xuất chung 98.260.000 165.820.000 Cộng 1.114.340.000 2.257.790.000Tài liệu bổ sung:Số dư đầu kỳ: TK 154 công trình A: 234.510.000, TK 154 công trình B: 502.632.000 Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên và xác định lợi nhuận gộp kỳ này của từng công trình A, công trình B.1. Cả 2 công trình được 2 bên giao thầu và nhận thầu thỏa thuận thanh toán theo tiến độ kế hoạch. Đến cuối kỳ bên giao thầu thanh toán theo tiến độ kế hoạch theo hóa đơn mà nhà thầu phát hành đối với công trình A: 920.000.000, thuế GTGT 10%, đối với công trình B: 2.000.000.000, thuế GTGT 10%. Nợ TK 131 3.212.000.000 Có TK 337(A) 920.000.000 Có TK 337(B) 2.000.000.000 Có TK 33311 292.000.0002. 5 ngày sau nhà thầu đã nhận giấy báo Có của ngân hàng về sồ tiền thanh toán theo tiến độ kế hoạch cho cả 2 công trình, sau khi đã trừ đi tiền ứng trước của bên giao thầu đối với công trình A: 200.000.000, đối với công trình B: 500.000.000Nợ TK 112 2.512.000.000 (3.212.000.000 – 700.000.000) Có TK 131 2.512.000.0003. Biết rằng giá trị khối lượng xây lắp còn dở dang cuối kỳ này theo đánh giá của nhà thầu đối với công trình A: 524.570.000, đối với công trình B: 1.360.000.000Giá thành của mỗi công trìnha.Nợ TK 154(A) 1.114.340.000 Có TK 621 752.420.000 18 Có TK 622 160.890.000 Có TK 623 102.770.000 Có TK 627 98.260.000b.Nợ TK 154(B) 2.257.790.000 Có TK 621 1.368.530.000 Có TK 622 412.560.000 Có TK 623 310.880.000 Có TK 627 165.820.000Z (A) = 234.510.000 + 1.114.340.000 – 524.570.000 = 824.280.000Z (B) = 502.632.000 + 2.257.790.000 – 1.360.000.000 = 1.400.422.000c.Nợ TK 632 824.280.000 Có TK 154(A) 824.280.000d.Nợ TK 632 1.400.422.000 Có TK 154(B) 1.400.422.0004. Cuối kỳ, nhà thầu tự xác định doanh thu thực hiện tương ứng với phần khối lượng xây lắp hoàn thành trên, đối với công trình A: 1.100.000.000, đối với công trình B: 1.700.000.000a.Nợ TK 337A 1.100.000.000 Có TK 511A 1.100.000.000b.Nợ TK 337B 1.700.000.000 Có TK 511B 1.700.000.000xác định lợi nhuận gộp kỳ này của từng công trình A, công trình B.c.Nợ TK 911 824.280.000 Có TK 632A 824.280.000Nợ TK 511A 1.100.000.000 Có TK 911 1.100.000.000lợi nhuận gộp kỳ này của công trình A: 275.720.000 = 1.100.000.000 – 824.280.000d.Nợ TK 911 1.400.422.000 Có TK 632B 1.400.422.000Nợ TK 511B 1.700.000.000 Có TK 911 1.700.000.000lợi nhuận gộp kỳ này của công trình B: 299.578.000= 1.700.000.000 – 1.400.422.000BT B4.1:DN sản xuất A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, giao thầu cho Công ty xây lắp B xây thêm 1 nhà xưởng. Theo hợp đồng giá trị công tác xây lắp là 1,1tỉ đồng, trong đó thuế GTGT 10%; Phần công tác mua sắm vật tư thiết bị xây dựng cơ bản và chi phí kiến thiết cơ bản khác do Ban quản lý công trình của doanh nghiệp A đảm nhận. Công trình này được đài thọ bằng nguồn vay dài hạn 500.000.000đ, số còn lại bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Bộ phận kế toán XDCB hạch toán chung hệ thống sổ kế toán với bên sản xuất kinh doanh.Số dư đầu tháng 10/N của một số TK như sau:TK 331Cty B: 200.000.000đ (dư Nợ); TK 2412: 120.000.000đ; TK 341: 500.000.000đTrong quý 4/N có tài liệu về XDCD giao thầu như sau: Yêu cầu: Tính toán, định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản 19 1) Xuất kho thiết bị không cần lắp đưa vào công trình 50.000.000đ.Nợ TK 2412 50.000.000 Có TK 152 (Tbị trong kho) 50.000.000 2) Xuất kho thiết bị cần lắp giao cho công ty B để lắp đặt 200.000.000đ.Nợ TK 152 (Tbị đưa đi lắp) 200.000.000 Có TK 152(Tbị trong kho) 200.000.000 3) Công ty B bàn giao khối lượng công tác xây lắp hoàn thành gồm:­ Giá trị công tác xây 900.000.000đ­ Giá trị công tác lắp 100.000.000đ­ Thuế GTGT 100.000.000đa/Nợ TK 2412 200.000.000 Có TK 152 (Tbị đưa đi lắp) 200.000.000b/Nợ TK 2412 1.000.000.000 Nợ TK 133 100.000.000 Có TK 331B 1.100.000.000 4) Tập hợp chi phí của Ban quản lý công trình và chi phí khác về XDCB gồm:­ Tiền lương 20.000.000đ­ Trích các khoản theo lương 3.800.000đ­ Nhiên liệu 2.400.000đ­ Khấu hao TSCĐ 1.500.000đ­ Tiền tạm ứng thanh toán 3.120.000đ­ Lãi vay ngân hàng phải trả 2.500.000đNợ TK 2412 33.320.000 Có TK 334 20.000.000 Có TK 338 3.800.000 Có TK 152NL 2.400.000 Có TK 214 1.500.000 Có TK 141 3.120.000 Có TK 338 2.500.000 5) Công trình nhà xưởng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Căn cứ vào quyết toán được duyệt xác định khoản chi phí vượt mức bình thường không được tính vào giá trị công trình là 8.000.000đ. Kế toán đã ghi tăng TSCĐ và kết chuyển tăng nguồn vốn kinh doanh.a/Nợ TK 632 8.000.000 Nợ TK 211 1.395.320.000 Có TK 2412 1.403.320.000b/Nợ TK 441 895.320.000 Có TK 411 895.320.000 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button