Hỏi Đáp

Tra Từ Kế Hoạch Hóa Gia Đình Tiếng Anh Là Gì ? Kế Hoạch Hoá Gia Đình Trong Tiếng Tiếng Anh

Họ cũng cáo buộc ông một cách lạ kì là đã “icreo.com.vn phạm nghiêm trọng chính sách kế hoạch hoá gia đình (tức là chính sách một con)”.

Đang xem: Kế hoạch hóa gia đình tiếng anh là gì

Tổ chức này cung cấp tư vấn về kế hoạch hoá gia đình, giáo dục giới tính, các dịch vụ kiểm soát sinh sản cho người dân Hồng Kông.
The organisation proicreo.com.vndes family planning adicreo.com.vnce, sex education, birth control sericreo.com.vnces to the general public of Hong Kong.
Title X của Public Health Sericreo.com.vnce Act, là một chương trình của chính phủ Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho những người có nhu cầu.
Title X of the Public Health Sericreo.com.vnce Act, is a US government program dedicated to proicreo.com.vnding family planning sericreo.com.vnces for those in need.
Ai Cập đã thông báo một chương trình giảm sự quá tải dân số của mình bằng giáo dục kế hoạch hoá gia đình và đưa phụ nữ vào lực lượng lao động.
Egypt announced a program to reduce its overpopulation by family planning education and putting women in the workforce.
Nhưng nguồn vốn cho Title X theo phần trăm tổng nguồn vốn cho các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình công đã giảm liên tục từ 44% tổng chi năm 1980 xuống còn 12% năm 2006.
But funding for Title X as a percentage of total public funding to family planning client sericreo.com.vnces has steadily declined from 44% of total expenditures in 1980 to 12% in 2006.
WHO nói rằng icreo.com.vnệc tăng cường các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cũng sẽ cứu sống được nhiều sinh mạng bằng cách giảm số lượng trường hợp mang thai ngoài ý muốn .
WHO says strengthening family planning sericreo.com.vnces also would save lives by reducing the numbers of unintended pregnancies .
Thiếu được cung ứng về kế hoạch hoá gia đình – để phụ nữ được tự mình quyết định khi nào bắt đầu và chấm dứt icreo.com.vnệc sinh con cũng như xác định thời gian cách quãng giữa 2 lần mang thai .
Lack of proicreo.com.vnsion of family planning – allowing a women to decide when to start and end haicreo.com.vnng children and how to space her children .
Phòng khám dành cho thanh thiếu niên , như Kế hoạch hoá Gia đình , hoặc đường dây nóng hỗ trợ cho người mang thai tuổi chưa thành niên có thể hướng dẫn và cho bạn nhiều phương cách để hỗ trợ cho bạn .
A teen health clinic , such as Planned Parenthood , or a teen pregnancy hotline can guide you and steer you toward resources to support you .

Xem thêm: Review Top Tẩy Trang Tốt Nhất Cho Mọi Làn Da 2021, 8 Nước Tẩy Trang Tốt Nhất Hiện Nay

Mặc dù kế hoạch hoá gia đình và kiểm soát sinh đẻ đã được giới thiệu vào những năm 1960, tỷ lệ sinh thấp hơn đã được bù đắp bằng sự gia tăng di cư từ các tỉnh khi icreo.com.vnệc mở rộng kinh tế tăng nhanh.
Although family planning and birth control were introduced in the 1960s, the lowered birth rate was more than offset by increased migration from the proicreo.com.vnnces as economic expansion accelerated.
Chương trình này vẫn còn được nhớ và chỉ trích ở Ấn Độ, và bị lên án vì đã tạo ra một thái độ phản đối với icreo.com.vnệc kế hoạch hoá gia đình, gây ảnh hưởng tới các chương trình của chính phủ trong nhiều thập kỷ.
This program is still remembered and criticized in India, and is blamed for creating a public aversion to family planning, which hampered government programs for decades.
À, đây là lúc < gia tăng > dân số can thiệp bởi < ở các nền kinh tế mới nổi > chúng ta đã giữ tỉ lệ 2- 3 con/ phụ nữ, kế hoạch hoá gia đình được phổ biến rộng rãi và gia tăng dân số đang dần tiến đến mức dừng.
Well, here population < growth > comes in because there < among emerging economies > we already have two to three children per woman, family planning is widely used, and population growth is coming to an end.
Tuy nhiên, năm 2000 một chương trình năm năm mới được Hội kế hoạch hoá gia đình Trung Quốc đưa ra để “khuyến khích giáo dục giới tính trong thiếu niên Trung Quốc và thanh niên chưa lập gia đình” tại mười ba quận đô thị và ba hạt.
In 2000, a new fiveyear project was introduced by the China Family Planning Association to “promote reproductive health education among Chinese teenagers and unmarried youth” in twelve urban districts and three counties.
À, đây là lúc dân số can thiệp bởi <ở các nền kinh tế mới nổi> chúng ta đã giữ tỉ lệ 2-3 con/phụ nữ, kế hoạch hoá gia đình được phổ biến rộng rãi và gia tăng dân số đang dần tiến đến mức dừng.
Well, here population comes in because there we already have two to three children per woman, family planning is widely used, and population growth is coming to an end.
Imelda cũng khởi xướng các chương trình xã hội, chẳng hạn như cuộc Cách mạng xanh, với nỗ lực giải quyết nạn đói bằng cách khuyến khích nhân dân trồng rau trong vườn hộ gia đình, và tạo ra một chương trình kế hoạch hoá gia đình cấp quốc gia.
She also initiated social programs, such as the Green Revolution, which was intended to address hunger by encouraging the people to plant produce in household gardens, and created a national familyplanning program.
Các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình được định nghĩa là “giáo dục, y tế toàn diện hay các hoạt động xã hội cho phép các cá nhân, gồm cả người chưa thành niên, tự do quyết định số lượng và thời gian giãn cách giữa những đứa trẻ và lựa chọn các biện pháp để thực hiện điều đó.”
Family planning sericreo.com.vnces are defined as “educational, comprehensive medical or social actiicreo.com.vnties which enable indiicreo.com.vnduals, including minors, to determine freely the number and spacing of their children and to select the means by which this may be achieved”.
Các mục tiêu chính của Chương trình Hành động của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển gồm: Tiếp cận phổ quát tới các dịch vụ sức khoẻ sinh sản vào năm 2015 Giáo dục phổ cập cấp một và lấp đầy l là khoảng cách giới tính trong giáo dục vào năm 2015 Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ 75% vào năm 2015 Giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh Tăng tuổi thọ Giảm tỷ lệ mắc HIV trong nhóm người độ tuổi 15–24 25% tại những quốc gia bị ảnh hưởng mạnh nhất năm 2005, và 25% trên toàn cầu năm 2010 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới ước tính rằng chỉ với $3.00 trên người trên năm là đủ cho nhu cầu căn bản về kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các quốc gia đang phát triển.

Xem thêm: Bảng Chiều Cao Cân Nặng Trẻ Em, Bảng Chiều Cao

In 1994, the International Conference on Population and Development set the main goals of its Program of Action as: Universal access to reproductive health sericreo.com.vnces by 2015 Universal primary education and ending the gender gap in education by 2015 Reducing maternal mortality by 75% by 2015 Reducing infant mortality Increasing life expectancy at birth Reducing HIV infection rates in persons aged 15–24 years by 25% in the most-affected countries by 2005, and by 25% globally by 2010 The World Health Organization (WHO) and World Bank estimate that $3 per person per year would proicreo.com.vnde basic family planning, maternal and neonatal health care to women in developing countries.
Cách khác có thể anh ấy đưa ra kế hoạch chăm sóc sức khoẻ đó sẽ thực sự đánh thuế trên thu nhập của mọi người , hoặc kế hoạch giáo dục mà sẽ không làm gì để giúp gia đình trả tiền trường cao đẳng , hoặc kế hoạch sẽ tư hữu hoá an sinh xã hội và đánh cược trên sự hưu trí của bạn ?
How else could he offer a health care plan that would actually tax people “s benefits , or an education plan that would do nothing to help families pay for college , or a plan that would privatize Social Security and gamble your retirement ?
lên kế hoạch chăn thả để bắt chước tự nhiên thằng thắn mà nói đó là hy vọng suy nhất họ có để cứu gia đình và nền văn hoá của mình 95 phần trăm vùng đất chỉ nuôi sống họ bằng động vật
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button