Máy May Tiếng Anh Là Gì

Ngành công nghiệp dệt may tại VN hiện thời có không ít bước tiến vượt trội, nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế nước nhà. Để Giao hàng mang lại nhu yếu dệt may, thiết bị may công nghiệp luôn luôn sát cánh cung cấp người công nhân may, cửa hàng tiến độ một biện pháp gấp rút, hiệu quả.

Bạn đang xem: Máy may tiếng anh là gì

*

Một số tự vựng giờ Anh liên quan cho chuyên ngành trang bị may công nghiệp:

*

Industrial sewing machine /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈsəʊ.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy may công nghiệp.

One needle sewing machine /wʌn ˈniː.dəl ˈsəʊ.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy may 1 klặng.

Zigzag stitch machine /ˈzɪɡ.zæɡ stɪtʃ məˌʃiːn/: Máy may mũi zigzag.

Embroidery machine /ɪmˈbrɔɪ.dər.i məˌʃiːn/: Máy thêu.

Overloông xã machine /ōvərˈläk məˌʃiːn/: Máy cố gắng sổ.

Cutting equipment /ˈkʌt.ɪŋ ɪˈkwɪp.mənt/: Thiết bị cắt.

Button sewing machine /ˈbʌt.ən ˈsəʊ.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy đóng nút ít.

Chain stitch machine /ˈtʃeɪn ˌstɪtʃ məˌʃiːn/: Máy may mũi móc xích.

Rubber band stitch machine /ˌrʌb.ə ˈbænd ˌstɪtʃ məˌʃiːn/: Máy may dây cao su đặc.


Stroke saddle stitch machine /strəʊk ˈsæd.əl ˌstɪtʃ məˌʃiːn/: Máy may mũi lặng ngựa.

Sample cutter /ˈsɑːm.pəl ˈkʌt.ə/: Máy giảm mẫu.

Spinning machine /ˈspɪn.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy se sợi.

Spreading machine /spred.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy trải vải.

S shaped pleating machine /ɛs ʃeɪpt plēt.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy tạo nếp vội dạng văn bản s.

Binder machine /ˈbaɪn.dər məˌʃiːn/: Máy viền.

Xem thêm: Bột Rau Xanh Aojiru Orihiro Nhật Mẫu Mới, Review Bột Rau Xanh Aojiru Enzyme Dx Có Tốt Không

Hemming machine /hem.ɪŋ məˌʃiːn/: Máy lên lai.

Hot air sealing machine /hɒt eər ˈsiː.lɪŋ məˌʃiːn/: Máy nghiền khí lạnh.

Interlock machine /ˌɪn.təˈlɒk məˌʃiːn/: Máy tiến công bông.

Plastic trip stabler /ˈplæs.tɪk trɪp ˈsteɪ.bələr/: Máy đóng nhãn.

Stitch /ˌstɪtʃ/: Mũi may.

Presser feet /ˈpres.ər fiːt/: Chân vịt.

Lubricating oil /ˈluː.brɪ.keɪt.ɪŋ ɔɪl/: Dầu chất bôi trơn sản phẩm công nghệ may.

Bobbin winder /ˈbɒb.ɪn ˈwaɪn.dər/: Sở phận tấn công trong cả.

Opening for the thread /ˈəʊ.pən.ɪŋ fɔːr ðə θred/: Lỗ xỏ chỉ.

Stitch length /ˌstɪtʃ leŋθ/: Chiều lâu năm mũi may.

Knee lifter /niː lɪftər/: Gạt gối chân vịt.

Hinge side /hɪndʒ saɪd/: Mặt bạn dạng lề của sản phẩm.

Stitch length dial /ˌstɪtʃ leŋθ ˈdaɪ.əl/: Núm kiểm soát và điều chỉnh mũi may.

Motor pulley /ˈməʊ.tər ˈpʊl.i/: Puli tế bào tơ của máy.

Bài viết tiếng Anh chăm ngành thiết bị may công nghiệp được tổng phù hợp vì chưng giáo viên trung vai trung phong giờ Anh SGV.